กองสวัสดิการสังคม
 • นางนัฐฎาพร จินดานคร

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • นางสาวปาจรีย์ แคยิหวา

  นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ

 • นางสาวทิพย์สุดา ช่วยจิตร

  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

 • นางสาวกิตติมา ฮ่อบุตร

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นางสาวกานดา วาหะรักษ์

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน