สมาชิก อบต.
 • นายพรชัย วรรณดี

  ประธานสภา อบต.เหนือคลอง

 • นายวีระพงค์ ร่วมทอง

  รองประธานสภา อบต.เหนือคลอง

 • นางสาวทิพวรรณ ซื่อตรง

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1

 • นางสาวษรวิวรรณ อบเชย

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2

 • นายพรชัย วรรณดี

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3

 • นายสุพจน์ ปราศภัย

  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4

 • นายวีระพงค์ ร่วมทอง

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5

 • นางศรีสุดา หมัดหมีม

  สมาชิกสภา อบต.หมุ่ที่ 6

 • นายวีรวัฒน์ สาระภี

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7