สำนักปลัด
 • นายทวีศักดิ์ กัวพานิช

  หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

 • นายทวีศักดิ์ กัวพานิช

  หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่

 • นางสาวน้ำเพชร หมดจด

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • นางกันยา รักทรัพย์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • ว่าง

  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ

 • ่นางสาวเพ็ญจิรา สมาธิ

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • นางซอรีฮ๊ะ หมัดอะด้ำ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวเรณู แซ่ตัน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายภูสิทธิ์ บุตรฤทธิ์

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกน้ำ)

 • นายสุรศักดิ์ ราษีพันธุ์

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายยุทธศาสตร์ ผิวดี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

 • นางนัยนา กูลหลัก

  คนงาน

 • นายศรีอำนวย อินทร์พรหม

  คนงาน