แหล่งท่องเที่ยว
การประชาสัมพันธ์ : แหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คน (ร้านอาหารฮาลาล สัมตำไร่ใหญ่)

การประชาสัมพันธ์ : แหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คน (ร้านอาหารฮาลาล สัมตำไร่ใหญ่)

85

8 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
การประชาสัมพันธ์  : แหล่งท่องเที่ยวทางภูมิปัญญาท้องถิ่น(การคั่วเม็ดมะม่วงหิมพานต์ สูตรโบราณคงรสชาติดั้งเดิม บ้านไร่ใหญ่)

การประชาสัมพันธ์ : แหล่งท่องเที่ยวทางภูมิปัญญาท้องถิ่น(การคั่วเม็ดมะม่วงหิมพานต์ สูตรโบราณคงรสชาติดั้งเดิม บ้านไร่ใหญ่)

103

7 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
การประชาสัมพันธ์ : แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (การศึกษาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจฐานรากบ้านไรใหญ่)

การประชาสัมพันธ์ : แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (การศึกษาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจฐานรากบ้านไรใหญ่)

71

7 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
การประชาสัมพันธ : แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและเกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู้คน(ร้านวิวเล บ้านไสโป๊ะ เหนือคลอง กระบี่

การประชาสัมพันธ : แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและเกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู้คน(ร้านวิวเล บ้านไสโป๊ะ เหนือคลอง กระบี่

29

7 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
การประชาสัมพันธ์ : แหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คน (ร้านไก่ย่างเนื้อทอง)

การประชาสัมพันธ์ : แหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คน (ร้านไก่ย่างเนื้อทอง)

68

7 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...