คณะบริหาร
 • นายประสิทธิ์ ไกรบุตร

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
  โทร. 093-7922471

 • นายวันชนะ ระวังชา

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
  โทร. 084-8452092

 • นางสาวจรรยา อุสาห์มัน

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
  โทร. 081-9793119

 • นายสมศักดิ์ มานพ

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
  โทร. 088-3845903

 • นางสาระภี สุรินทร์ทอง

  ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัด
  องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
  โทร.089-7290318