ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(สำนักปลัด อบต.หน้าเขา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-27

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-03-01

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง

จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักปลัด อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-22

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-07

เทศบาลตำบลศาลาด่าน

จ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ คนที่ 2 จำนวน ๑ อัตรา (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ? เมษายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-29

องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

ซื้อครุภัณฑ์(เก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-28

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่

จ้างโครงการขุดฝังกลบบ่่อขยะบ้านเจ๊ะหลี ตำบลเกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-28

องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง

จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-21

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา

จ้างซ่อมแซมประตูภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-27

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-19

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์

จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (กองช่าง) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-14

เทศบาลตำบลคลองพน

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-27

เทศบาลตำบลกระบี่น้อย

ซื้อAdapter สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค Acer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-23

เทศบาลตำบลทรายขาว

จ้างทำสติ๊กเกอร์ฝ้าติดกระจกห้องปลัดเทศบาล ขนาด ๘๓ x ๑๘๖ เซนติเมตร (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-20

เทศบาลตำบลเกาะยาว

ซื้อวัตถุดิบอาหารกลางวัน (อาหารสด) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-15

เทศบาลตำบลควนกลาง

จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังวัว เดือน กุมภาพันธ์2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-01

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา

ซื้อวัสดุงานสบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-27