ประกาศเปิดเผยราคากลาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 พฤศจิกายน 2565

1275


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจายการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ที่นี่