การบริหารและทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569
7 พฤษภาคม 2567

0


เอกสารแนบ
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
24 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖)
20 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
-แนวทางปฏิบัติประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การบริการและทรัพยากรบุคคล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาส่วนตำบล (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566)
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาส่วนตำบล (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
นโยบายการบริหารทรัพยากร
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายการบริหารทรัพยากร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ