ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีบ้านเขาแก้ว
19 สิงหาคม 2563

0


นางชะบา  ไกรบุตร

สถานที่ตั้ง เลขที่  93 ม.7 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

กลุ่มแม่บ้านร่มจามจุรี บ้านไร่ใหญ่
18 สิงหาคม 2563

0


สถานที่ตั้งบ้านไร่ใหญ่ หมู่ที่ 1 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

การทำขนมกาละแมโต๊ะหวาน
23 กรกฎาคม 2563

0


สถานที่ตั้ง 185 ม.1 บ้านไร่ใหญ่ ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

การทำขนมลา
23 กรกฎาคม 2563

0


การทำขนมลาจะทำขึ้นช่วงเทศกาลเดือนสิบของทุกปี ของภาคใต้

สถานที่จัดทำขนมลาตำบลเหนือคลอง จะทำกันเองแต่ละหมู่บ้าน ตั้งแต่ ม.1 - ม.7 

กลุ่มคณะกลองยาวสุขใจ
22 กรกฎาคม 2563

0


สถานที่ตั้ง เลขที่ 120 ม.5 บ้านไสโป๊ะเหนือ ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งบ้านเขาแก้ว
17 มิถุนายน 2563

0


สถานที่ตั้ง 228/1 หมูที่ 7 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

การทำสานตะกร้าหวาย
17 มิถุนายน 2563

0


สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 บ้านไร่ใหญ่ ต.เหนือคลอง อ.เกนือคลอง จ.กระบี่ 81130

กลุุ่มการแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านไร่ใหญ่
16 มิถุนายน 2563

0


สถานที่ตั้ง เลขที่ 53 ม.1 บ้านไร่ใหญ่ ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

การทำบ่อแก๊สชีวภาพ นายเหร็น อาดหาญ
30 พฤศจิกายน 542

0


ที่ตั้ง 502 หมู่ที่ 6 บ้านนาออก ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่