ภาพกิจกรรม
ลงพื้นที่รณรงค์และติดตามผลกิจกรรม "ถังขยะเปียก" ลดโลกร้อน
26
17 มกราคม 2567

สำนักปลัด งานบริหารงานสาธารณสุข ลงพื้นที่รณรงค์และติดตามการจัดทำ "ถังขยะเปียก" ลดโลกร้อน