ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2566
2444
7 กันยายน 2566

ในวันที่ 2-3 กันยายน 2566

ณ ท่าเลนรีสอร์ท ตำบลเขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่