ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีตำบลเหนือคลอง
2455
6 กันยายน 2566

วันที่  6 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีตำบลเหนือคลองขึ้น นายประสิทธิ์  ไกรบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง มอบหมายให้ นายวันชนะ ระวังชา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีตำบลเหนือคลอง วัตถุประสงค์โครงการเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาสตรีในตำบลเหนือคลอง ให้เกิดแนวคิด มุมมองในการพัฒนาตนเอง พัฒนาครอบครัว และพัฒนาชุมชน โดยมีกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างยั่งยืน  ณ ศูนย์การเรียนรู้ PASAGU ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง กิจกรรมการพัฒนากลุ่มสตรีอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านต้นกระจูด ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีสตรีในตำบลเหนือคลองเข้าร่วม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลองร่วมเป็นเกียรติในโครงการ