ภาพกิจกรรม
ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2566
2459
19 กันยายน 2566

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง