ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
2538
26 มิถุนายน 2566

ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เมื่อ วันที่ 22 มิถุนายน 2566 และ 24 – 25 มิถุนายน 2566 ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ซึ่งนายประสิทธิ์ ไกรบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ได้มอบหมายให้ นายวันชนะ ระวังชา เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.เหนือคลอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสโป๊ะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด สำหรับโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง โครงการดังกล่าวมีกิจกรรมฝึกอาชีพ การทำน้ำมันไพล ยาหม่องไพล และการนวดแผนไทย ขอขอบคุณคณะวิทยากรจากศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน บุญสุข นวดเพื่อสุขภาพ ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้