Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  คู่มือบริการประชาชน
  การจัดการองค์ความรู้
 
รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
บริการประชาชน
 
  บริการแหล่งท่องเที่ยวตำบลเหนือคลอง
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ศูนย์การเรียนรู้ภายในชุมชน
  ข้อมูลศาสนสถาน
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
  กองสวัสดิการสังคม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙
 
  สถานที่ท่องเที่ยว
อ่าวโล๊ะซามะ
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 186 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :

       อีกมุมหนึ่งของทะเลอันดามันอันเงียบสงบ เป็นที่ตั้งของอ่าวโล๊ะซามะ เวิ้งอ่าวแคบ แต่มีน้ำทะเลใส เป็นจุดดำน้ำ Snorkeling ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะพีพี สีสันใต้ทะเลสดใส ส่วนท่านที่อยากผจญภัย สามารถเดินทะลุผ่านโพรงถ้ำทะลุไปยังอ่าวมาหยาได้คะ

 
องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
เลขที่ ๓๖๔ ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ๘๑๑๓๐
โทรศัพท์ : ๐๗๕-๖๙๒-๒๔๖ โทรสาร : ๐๗๕-๖๙๑-๑๐๖
Copyright © 2016. www.nuakhlong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs