Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  คู่มือบริการประชาชน
  การจัดการองค์ความรู้
 
รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
บริการประชาชน
 
  บริการแหล่งท่องเที่ยวตำบลเหนือคลอง
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ศูนย์การเรียนรู้ภายในชุมชน
  ข้อมูลศาสนสถาน
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
  กองสวัสดิการสังคม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 16 คน
ประกาศวันที่  9 ตุลาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลองขอประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564
ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 - พฤศจิกายน 2562
ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือ ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปี ในปีงบประมาณถัดไป (เกิดก่อน 2 กันยายน 2504)

 

มีคุณสมบัติดังนี้ :

1.มีสัญชาติไทย

2.มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลเหนือคลอง

3.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เอกสาร/หลักฐานการลงทะเบียน :

1.บัตรประจำตัวประชาชน

2.ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)

3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ/ ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ(สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเบี้ยยังชีพ)มาลงทะเบียนด้วยตนเอง หรือ มอบหมายให้ผู้อื่นยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน

ณ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง วันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2564 (เริ่มรับเงิน ตุลาคม 2563)

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
เลขที่ ๓๖๔ ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ๘๑๑๓๐
โทรศัพท์ : ๐๗๕-๖๙๒-๒๔๖ โทรสาร : ๐๗๕-๖๙๑-๑๐๖
Copyright © 2016. www.nuakhlong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs