Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  คู่มือบริการประชาชน
  การจัดการองค์ความรู้
 
รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
บริการประชาชน
 
  บริการแหล่งท่องเที่ยวตำบลเหนือคลอง
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ศูนย์การเรียนรู้ภายในชุมชน
  ข้อมูลศาสนสถาน
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
  กองสวัสดิการสังคม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๙๙ แหลมกรวด หมู่ที่ 7 บ้านเขาแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 4 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยคลองไทร หมู่ที่ ๖ บ้านนาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 4 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสมบัติ หมู่ที่ ๖ บ้านนาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 4 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่วมใจ หมู่ที่ ๓ บ้านไสโป๊ะใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 3 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งอินเทอร์เน็ตภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 3 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอุทิศ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๖ บ้านนาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 29 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายท่อเมนประปา ซอยนานอก หมู่ที่ ๔ บ้านท่านุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 28 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) รายการ ป.ปลายกท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 28 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 28 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประจำเดือน ธันวาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 27 พ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างหอถังสูงกักเก็บน้ำไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.ม. (ซอยร่วมใจ) หมู่ที่ ๓ บ้านไสโป๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 4) 25 พ.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ถนนสายไร่ใหญ่ - คลองเขม้า หมู่ที่ ๗ บ้านเขาแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 5) 25 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 21 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๒-๐๐๐๒ และ ๔๑๖-๖๐-๐๐๐๕ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 18 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 18 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) รายการ เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 18 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำหรับรถบรรทุกขยะ) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 12 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๓) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 12 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 8 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์นิตยสาร SBL Magazine บันทึกประเทศไทยของจังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 7 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๑-๕๐-๐๐๐๒ และ ๔๔๑-๕๐-๐๐๐๔ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 1 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศสำนักงาน หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๐๖-๕๙-๐๐๐๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 1 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างหอถังแชมเปญกักเก็บน้ำขนาด ๒๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๔ บ้านท่านุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 1 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 31 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายชาร์จไฟเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 30 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือนพฤศจิกายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 29 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำ ดูแล ปรับปรุงเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 22 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพวงมาลาเพื่อถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน ๑ พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 21 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบบีบอัด หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๒๕๗ กบ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 15 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพวงมาลาพร้อมขาตั้งเพื่อถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน ๑ พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 11 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 2 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 1 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 1 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 27 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 27 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 27 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล ชนิดถอดเปลี่ยนเลนส์ได้ ความละเอียดไม่น้อยกว่า 21 ล้านพิกเซล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 27 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 27 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมมือสะอาดสร้างสุขภาพ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 27 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนซอยหน้าโรงพยาบาลเหนือคลอง หมู่ที่ ๑ บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 27 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและป้ายสัญญาณจราจรบริเวณจุดเสี่ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 27 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 26 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการกล่อมน้องก่อนนอน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 26 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องโทรทัศน์สำนักงาน (สำนักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๖-๕๗-๐๐๐๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 25 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะแบบบีบอัด หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๒๕๗ กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 25 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำ (ซัมเมิร์ส) จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 25 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมรักษาสุขภาพในช่องปาก จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 25 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 24 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 23 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๕๘ - ๐๐๐๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 23 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๒ รายการป้ายไวนิลและแผ่นพับความรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 23 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องพ่นหมอกควัน) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๔-๕๔-๐๐๐๑ และหมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๔-๕๔-๐๐๐๒ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 20 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างหอถังแชมเปญกักเก็บน้ำขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมขยายเขตประปา หมู่ที่ ๖ บ้านนาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 20 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยวาสนา หมู่ที่ ๖ บ้านนาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 20 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๙ หมู่ที่ ๓ บ้านไสโป๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 20 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยมัสกัส ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 20 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยกะปิ หมู่ที่ ๑ บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 20 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการสายใยรักในครอบครัว ผลิตสื่อ และของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 19 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการให้ความรู้โรคมะเร็งเต้านม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 19 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 19 ก.ย. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
เลขที่ ๓๖๔ ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ๘๑๑๓๐
โทรศัพท์ : ๐๗๕-๖๙๒-๒๔๖ โทรสาร : ๐๗๕-๖๙๑-๑๐๖
Copyright © 2016. www.nuakhlong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs