Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เลขที่ 364 หมู่ 6 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130 โทรศัพท์ 075-692246

 
นายหร้าเหม มามาตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
(081-895-0567)
 
นางศกลวรรณ เอ่งฉ้วน
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
รักษาราชแทน ปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 ข้อมูลศาสนสถาน
 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
 แหล่งเรียนรู้ของชุมชน
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองสวัสดิการสังคม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สปสช.
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 23 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประชาชื่น ๒ หมู่ที่ ๗ บ้านเขาแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 22 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 21 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 21 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๐๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 21 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 20 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพริ้นเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 20 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 20 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในสำนักงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 17 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 17 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 17 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับอบรมโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 17 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (กองช่าง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 17 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (กองช่าง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 17 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 17 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ(เฉพาะกิจ) หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๐๔๑ กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 17 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 16 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอน(รายหัว) ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 16 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 14 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 14 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 14 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบบีบอัด หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๒๕๗ กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 14 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบบีบอัด หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๒๕๗ กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 14 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองช่าง) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 13 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 13 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 13 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 13 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 13 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 13 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 13 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 13 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 13 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 13 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ซอยถวิล หมู่ ๒ บ้านเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 10 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 9 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 9 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 8 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 8 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 8 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายเขตประปาขนาด ๒ นิ้ว หมู่ที่ ๔ บ้านท่านุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 8 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายเขตประปาขนาด ๒ นิ้ว หมู่ที่ ๓ บ้านไสโป๊ะใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 8 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายเขตประปาขนาด ๒ นิ้ว หมู่ที่ ๑ บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 8 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 7 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 7 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 7 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 7 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๓๗๐๑ กบ และหมายเลขทะเบียน กค ๘๕๐๓ กบ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 6 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๓๗๐๑ กบ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 6 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๘๕๐๓ กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 6 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานขับรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 3 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถและหม้อแบตเตอรี่รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๓๗๘ กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11) 31 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการชุมชนต้นแบบปลอดขยะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 31 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนต้นแบบปลอดขยะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11) 27 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 27 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 27 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างโรงเก็บเครื่องกรองน้ำดื่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 26 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 26 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 23 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศสำนักงาน จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 23 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11) 20 ส.ค. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
  เลขที่ 364 หมู่ 6 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130 
โทรศัพท์ : 075-692246
โทรสาร : 075-691106
E-mail Address : nuakhlong.tumbon2558@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.nuakhlong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs