Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130 โทร 075-692246

 
นายประสิทธิ์ ไกรบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
(093-792-2471)
 
นางศกลวรรณ เอ่งฉ้วน
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
รักษาราชแทน ปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 ข้อมูลศาสนสถาน
 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
 แหล่งเรียนรู้ของชุมชน
ข้อมูลบุคลากร
 คณะบริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองสวัสดิการสังคม
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สปสช.
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามโครงการหนูน้อยเรีียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1) 8 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะบรรทุกขยะแบบบีบอัด หมายเลขทะเบียน กบ ๘๐-๗๒๕๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 5 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอยควนยาง 3 หมู่ 1 บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 5 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอยควนยาง 2 หมู่ 1 บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 5 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอยกูลหลัก หมู่ 1 บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 5 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 5 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอยกะปิ หมู่ 1 บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 4 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอยกวี 1 หมู่ 1 บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 4 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายเขตประปา ขนาด 2 นิ้ว ความยาว 1,212.00 เมตร หมู่ 2 บ้านเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 2 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างหอถังแชมเปญกักเก็บน้ำ ซอยถวิล หมู่ ๒ บ้านเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 2 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 1 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคูระบายน้ำ ซอยหลัง นป. หมูท่ี ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 1 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ(เฉพาะกิจ) หมายเลขทะเบียน กบ ๘๑-๑๐๔๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 1 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 1 ส.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยควนแค ๔ หมู่ ๖ บ้านนาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 1 ส.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยท่านุ่น - ควนแค หมู่ ๔ บ้านท่านุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 1 ส.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยคลองใหญ่ หมู่ ๑ บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 1 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการหนูน้อยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 1 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 26 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ประจำปีงบประมาณ 2565 ภาคเรียนที่ 1/2565 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 จำนวน 22 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 26 ก.ค. 2565
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๔ รายการ (ดู : 17) 22 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 20 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 20 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน 2 ชุด โดยเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 19 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 18 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิดช่องเดียว ซอยร่วมใจ หมู่ 3 บ้านไสโป๊ะใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 11 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 7 ก.ค. 2565
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับประมวลผล จำนวน 1 รายการ (ดู : 16) 6 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ซอยประชาชื่น หมู่ 7 บ้านเขาแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 1 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ซอยศาลา หมู่ 6 บ้านนาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 1 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ซอยนานอก หมู่ 4 บ้านท่านุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 1 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ซอยเทคโน - ท่าเรือ หมู่ 3 บ้านไสโป๊ะใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 30 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ซอยคลองใหญ่ - คลองยาง หมู่ 1 บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 30 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ซอยควนไทร หมู่ 6 บ้านนาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 30 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะบรรทุกขยะแบบบีบอัด หมายเลขทะเบียน กบ ๘๐-๗๒๕๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 30 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ประจำปีงบประมาณ 2565 ภาคเรียนที่ 1/2565 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 จำนวน 16 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 29 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 18) 24 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค. 378 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 21 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 22) 15 มิ.ย. 2565
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 14 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังขยะพลาสติกจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 26) 14 มิ.ย. 2565
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการ จัดซื้อถังขยะพลาสติก จำนวน 1 รายการ (ดู : 21) 13 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 3701 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 29) 13 มิ.ย. 2565
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (ดู : 45) 9 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 34) 9 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งกันสาดหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 22) 8 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะพลาสติก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 24) 7 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 25) 7 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะบรรทุกขยะแบบบีบอัด หมายเลขทะเบียน กบ ๘๐-๗๒๕๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 24) 27 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 50 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 30) 26 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 26) 25 พ.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (ดู : 28) 25 พ.ค. 2565
ประกาศยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือก (ดู : 31) 23 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 32) 18 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาชนพันธ์โครงการรณรงค์ทำความสะอาด ( Big Cleaning) ตำบลเหนือคลอง ประจำปี 2565 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (ดู : 31) 17 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 30) 17 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการรณรงค์ทำความสะอาด ( Big Clening) ตำบลเหนือคลอง ประจำปี 2565 จำนวน 6 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง) (ดู : 33) 17 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ประจำปีงบประมาณ 2565 ภาคเรียนที่ 1/2565 ประจำเดือน พฤษภาคม-เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 32 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 34) 12 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 50 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 26) 11 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 31) 5 พ.ค. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
  เลขที่ 364 หมู่ 6 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130 
โทรศัพท์ : 075-692246
โทรสาร : 075-691106
E-mail Address : nuakhlong.tumbon2558@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.nuakhlong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs