Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ข้อมูลผู้บริหาร
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การบริการข้อมูล
 
  สถิติการให้บริการ
  สอบถามข้อมูล (Q&A)
  คู่มือประชาชน
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  Facebook
  E-Service
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
แผนงาน
 
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  - แผนพัฒนาท้องถิ่น
  - แผนการดำเนินงานประจำปี
  - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  - แผนอัตรากำลังสามปี
  - แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
  - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
รายงาน
 
  - รายงานการติดตามและประเมินผลแผน
  - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
  - การกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
  - รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  - รายงานการประชุมสภา
  - รายงานต่างๆ
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
บริการประชาชน
 
  บริการแหล่งท่องเที่ยวตำบลเหนือคลอง
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ศูนย์การเรียนรู้ภายในชุมชน
  ข้อมูลศาสนสถาน
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
  กองสวัสดิการสังคม
 
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการส่งเสิรมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
  นโยบายการบริหารทรัพยาการบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยาการบุคคล
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
  แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยง
เพื่อป้องกันการทุจริต
 
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การดำเนินการตามมาตรฐาน
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (ดู : 2) 27 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานวันที่26 ม.ค.64 (ดู : 4) 25 ม.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่องประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ดู : 41) 16 ธ.ค. 2563
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (ดู : 37) 2 ธ.ค. 2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานท้องถิ่นอื่น สายงานผู้ปฏิบัติ (ดู : 78) 15 ต.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 57) 1 ต.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 68) 1 ต.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง ขอขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดู : 66) 31 ส.ค. 2563
คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน (ดู : 118) 30 ก.ค. 2563
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 83) 30 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติของผู้ปกครอง การรับ-ส่ง เด็กนักเรียน ในสถานการณ์โควิด-19 ช่วงเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง (ดู : 62) 17 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 (ดู : 70) 5 มิ.ย. 2563
ขอประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) (ดู : 74) 4 มิ.ย. 2563
กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง (ดู : 50) 27 พ.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ (ดู : 74) 20 พ.ค. 2563
การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง (ดู : 70) 15 พ.ค. 2563
มาตรการผ่อนปรน ประเภทกิจการและกิจกรรม (ดู : 103) 8 พ.ค. 2563
ประกาศ อบต.เหนือคลอง (ดู : 128) 22 เม.ย. 2563
ประกาศ อบต.เหนือคลอง รายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) (ดู : 851) 22 เม.ย. 2563
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 83) 8 เม.ย. 2563
Social Distancing (ดู : 87) 2 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง (ดู : 84) 20 มี.ค. 2563
การทำหน้ากากอนามัย (ดู : 101) 27 ก.พ. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ประจำปีการศึกษา 2563 (ดู : 81) 14 ก.พ. 2563
ประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ประจำปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 2-31 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ติดต่อรับสมัครได้ในวันเวลาราชการ (ดู : 84) 14 ก.พ. 2563
ปรับปรุงคำสั่งและมอบหมายงานให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง (ดู : 46) 3 ก.พ. 2563
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง (ดู : 96) 22 ม.ค. 2563
สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปี 2562 (ดู : 57) 14 ต.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 234) 9 ต.ค. 2562
ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) (ดู : 48) 29 ก.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 167) 16 ก.ย. 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้าง (ดู : 104) 11 ก.ย. 2562
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 107) 26 ส.ค. 2562
ร่วมใจใช้ถุงผ้า ลดปัญหาพลังงาน (ดู : 50) 15 ส.ค. 2562
สนามกีฬากลางอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง (ดู : 45) 9 ก.ค. 2562
ภัยเงียบจากกล่องโฟม (ดู : 90) 1 ก.ค. 2562
แนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่า (ดู : 91) 27 มิ.ย. 2562
มลพิษทางอากาศ อันตรายที่ป้องกันได้ (ดู : 90) 27 มิ.ย. 2562
การอนุรักษ์น้ำ (ดู : 98) 27 มิ.ย. 2562
อบต.เหนือคลอง : ขอเชิญชวนเข้ามาใช้บริการ “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน” (ดู : 91) 20 มิ.ย. 2562
ขอร่วมบริจาคหนังสือ (ดู : 104) 20 มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์สิทธิสวัสดิการของคนพิการ (ดู : 64) 12 มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 (ดู : 45) 10 มิ.ย. 2562
รู้จัก...สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ดู : 91) 10 มิ.ย. 2562
เปิดรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 101) 31 พ.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ (ดู : 65) 30 เม.ย. 2562
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (ดู : 161) 7 มี.ค. 2562
รับสมัครเด็กเล็ก อายุ 2-5 ปี (ดู : 156) 7 มี.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (ดู : 202) 5 มี.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการเลือกสรร ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (ดู : 161) 1 มี.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (ดู : 204) 15 ก.พ. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (ดู : 193) 12 ก.พ. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวันเวลา สถานที่เข้ารับการเลือกสรร (ดู : 209) 8 ก.พ. 2562
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 279) 22 ม.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง การประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน เพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ (ดู : 167) 11 ธ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ (ดู : 231) 14 พ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) (ดู : 91) 13 พ.ย. 2561
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง (ดู : 211) 18 ต.ค. 2561
รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (ดู : 213) 10 ต.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 208) 8 ต.ค. 2561
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
เลขที่ ๓๖๔ ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ๘๑๑๓๐
โทรศัพท์ : ๐๗๕-๖๙๒-๒๔๖ โทรสาร : ๐๗๕-๖๙๑-๑๐๖
Copyright © 2016. www.nuakhlong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs