Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เลขที่ 364 หมู่ 6 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130 โทรศัพท์ 075-692246

 
นายหร้าเหม มามาตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
(081-895-0567)
 
นางศกลวรรณ เอ่งฉ้วน
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
รักษาราชแทน ปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 ข้อมูลศาสนสถาน
 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
 แหล่งเรียนรู้ของชุมชน
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองสวัสดิการสังคม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สปสช.
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
เอกสารประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบต.เหนือคลอง (ดู : 31) 1 ก.ค. 2564
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลองว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบลและพนักงานจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดู : 26) 1 ก.ค. 2564
ประกาศ การใช้ข้อบัญญัติ การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๖๔ (ดู : 101) 22 เม.ย. 2564
การรณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ของศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง (ดู : 18) 20 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุของแต่ละช่วงวัย (ดู : 41) 13 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การทำหมัน สุนัขและแมว - การฉีดวัคซีนสุนัขและแมว (ดู : 149) 9 มี.ค. 2564
ขอเชิญประชาชนพื้นที่ ตำบลเหนือคลอง เข้าร่วม กิจกรรม โครงการชาวเหนือคลองร่วมใจ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี2564 (ดู : 105) 20 ก.พ. 2564
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เหนือคลอง เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ดู : 142) 9 ก.พ. 2564
ประชาสัมพันธ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 80) 8 ก.พ. 2564
กระทรวงการคลังขอปรับปรุงข้อมูล โครงการ เราชนะ สำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน (ดู : 102) 8 ก.พ. 2564
ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้ายใหม่ ประจำปี 2564 (ดู : 101) 4 ก.พ. 2564
ประกาศระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 (ดู : 68) 4 ก.พ. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (ดู : 63) 27 ม.ค. 2564
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เพื่อการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (ดู : 61) 25 ม.ค. 2564
เปิดรับสมัครผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา (ดู : 72) 8 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 48) 5 ต.ค. 2563
สิทธิผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 (ดู : 17) 1 ก.ย. 2563
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ดู : 17) 1 ก.ย. 2563
สิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณพื้นที่สาธารณะสำหรับคนพิการ (ดู : 17) 10 ส.ค. 2563
วิธีประหยัดน้ำ เพื่อช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ (ดู : 10) 3 ส.ค. 2563
แผ่นพับให้ความรู้เรื่อง ฝุ่น PM2.5 เข้าใจฝุ่นPM2.5 ฝุ่นพิษขนาดเล็ก (ดู : 8) 8 ก.ค. 2563
อบต.เหนือคลอง : ขอเชิญชวนเข้าใช้บริการ “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน” (ดู : 15) 17 มิ.ย. 2563
ขอร่วมบริจาคหนังสือ (ดู : 18) 17 มิ.ย. 2563
สนามกีฬากลางอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง (ดู : 17) 16 มิ.ย. 2563
แผ่นพับให้ความรู้ เรื่อง ไฟป่าและหมอกควัน (ดู : 8) 9 มิ.ย. 2563
ให้ความรู้เรื่อง PM2.5 PM10 (ดู : 12) 9 มิ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่องกำหนดจุดรวบรวมขยะอันตรายและขยะติดเชื้อประจำหมู่บ้าน (ดู : 15) 21 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมก้าวสู่สังคมสูงวัย (ดู : 41) 13 เม.ย. 2563
แยกขยะก่อนทิ้งกันเถอะ คัดแยกขยะที่ต้นทาง (ดู : 13) 9 เม.ย. 2563
การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน (ดู : 16) 2 เม.ย. 2563
ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยใส่ใจกฏจราจร (ดู : 17) 17 มี.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 25) 7 ต.ค. 2562
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ (ดู : 9) 18 เม.ย. 2562
กำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ดู : 7) 27 มี.ค. 2562
 
 หน้า  1 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
  เลขที่ 364 หมู่ 6 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130 
โทรศัพท์ : 075-692246
โทรสาร : 075-691106
E-mail Address : nuakhlong.tumbon2558@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.nuakhlong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs