Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  คู่มือบริการประชาชน
  การจัดการองค์ความรู้
 
รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
บริการประชาชน
 
  บริการแหล่งท่องเที่ยวตำบลเหนือคลอง
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ศูนย์การเรียนรู้ภายในชุมชน
  ข้อมูลศาสนสถาน
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
  กองสวัสดิการสังคม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
Social Distancing (ดู : 9) 2 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง (ดู : 5) 20 มี.ค. 2563
การทำหน้ากากอนามัย (ดู : 12) 27 ก.พ. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ประจำปีการศึกษา 2563 (ดู : 14) 14 ก.พ. 2563
ประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ประจำปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 2-31 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ติดต่อรับสมัครได้ในวันเวลาราชการ (ดู : 12) 14 ก.พ. 2563
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง (ดู : 26) 22 ม.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 33) 9 ต.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 71) 16 ก.ย. 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้าง (ดู : 38) 11 ก.ย. 2562
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 38) 26 ส.ค. 2562
ภัยเงียบจากกล่องโฟม (ดู : 23) 1 ก.ค. 2562
แนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่า (ดู : 29) 27 มิ.ย. 2562
มลพิษทางอากาศ อันตรายที่ป้องกันได้ (ดู : 25) 27 มิ.ย. 2562
การอนุรักษ์น้ำ (ดู : 31) 27 มิ.ย. 2562
อบต.เหนือคลอง : ขอเชิญชวนเข้ามาใช้บริการ “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน” (ดู : 26) 20 มิ.ย. 2562
ขอร่วมบริจาคหนังสือ (ดู : 39) 20 มิ.ย. 2562
รู้จัก...สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ดู : 26) 10 มิ.ย. 2562
เปิดรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 37) 31 พ.ค. 2562
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (ดู : 97) 7 มี.ค. 2562
รับสมัครเด็กเล็ก อายุ 2-5 ปี (ดู : 74) 7 มี.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (ดู : 110) 5 มี.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการเลือกสรร ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (ดู : 87) 1 มี.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (ดู : 134) 15 ก.พ. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (ดู : 129) 12 ก.พ. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวันเวลา สถานที่เข้ารับการเลือกสรร (ดู : 135) 8 ก.พ. 2562
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 205) 22 ม.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง การประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน เพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ (ดู : 101) 11 ธ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ (ดู : 157) 14 พ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) (ดู : 29) 13 พ.ย. 2561
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง (ดู : 141) 18 ต.ค. 2561
รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (ดู : 132) 10 ต.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 138) 8 ต.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน เพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ (ดู : 132) 7 ก.ย. 2561
นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ (ดู : 23) 23 ก.ค. 2561
เอกสารประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติด (ดู : 172) 27 มิ.ย. 2561
รณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (ดู : 23) 19 มิ.ย. 2561
ขอเชิญร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง (ดู : 125) 6 มิ.ย. 2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 240) 19 เม.ย. 2561
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลืกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 228) 20 มี.ค. 2561
มาตราการประหยัดพลังงาน (ดู : 21) 13 มี.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ (ดู : 202) 13 มี.ค. 2561
เอกสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ (ดู : 64) 1 ธ.ค. 2560
ความรู้เรื่อง เอดส์ ป้องกันได้ (ดู : 164) 1 ส.ค. 2560
ข้อบังคับองค์การยบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ว่าด้วยการมาปฏิบติราชการและการลาของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง พนักงานจ้าง พ.ศ.. (ดู : 203) 1 ส.ค. 2560
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ (ดู : 110) 6 ก.ค. 2560
 
 หน้า  1 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
เลขที่ ๓๖๔ ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ๘๑๑๓๐
โทรศัพท์ : ๐๗๕-๖๙๒-๒๔๖ โทรสาร : ๐๗๕-๖๙๑-๑๐๖
Copyright © 2016. www.nuakhlong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs