Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การบริการข้อมูล
 
  สถิติการให้บริการ
  สอบถามข้อมูล (Q&A)
  คู่มือประชาชน
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  Facebook
  E-Service
 
แผนงาน
 
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  - แผนพัฒนาท้องถิ่น
  - แผนการดำเนินงานประจำปี
  - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  - แผนอัตรากำลังสามปี
  - แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
  - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
รายงาน
 
  - รายงานการติดตามและประเมินผลแผน
  - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
  - การกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
  - รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  - รายงานการประชุมสภา
  - รายงานต่างๆ
 
บริการประชาชน
 
  บริการแหล่งท่องเที่ยวตำบลเหนือคลอง
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ศูนย์การเรียนรู้ภายในชุมชน
  ข้อมูลศาสนสถาน
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
  กองสวัสดิการสังคม
 
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการส่งเสิรมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
  นโยบายการบริหารทรัพยาการบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยาการบุคคล
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
  แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยง
เพื่อป้องกันการทุจริต
 
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การดำเนินการตามมาตรฐาน
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙
 
 
นายหร้าเหม มามาตย์
นายก อบต.เหนือคลอง
081-895-0567
ข่าวประชาสัมพันธ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน  (ดู : 5)
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 2)
ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติของผู้ปกครอง การรับ-ส่ง เด็กนักเรียน ในสถานการณ์โควิด-19 ช่วงเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง (ดู : 13)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถัง ซอยใหม่ หมู่ ๓ บ้านไสโป๊ะใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 3)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถัง ซอยไร่ใหญ่ - คลองเขม้า หมู่ ๑ บ้านไร่ใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 3)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7)
ภาพกิจกรรม
 
 
โครงการอุดหนุนอบรมจริยธรรมตามหลักคำสอนของศาสนา ประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2563 (ช่วงเปิดภาคเรียน1/2563 )ประจำปีการศึกษา 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัยก่อนโรงเรียนเปิดเทอม ปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในปีงบประมาณ 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ซ่อมไฟส่องทางหมู่ที่ 1 บ้านไร่ใหญ่
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการตู้กับข้าว ชาวกระบี่
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
กิจกรรม:โครงการหนูน้อยท่องโลกกว้างสร้างปัญญา ประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
กิจกรรมวันคนพิการสากล ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
พิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
การเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
การเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
การเข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำและทำความสะอาดชายหาดเนื่องในงาน "หาดยาว เฟสติวัล" 2019
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการสายใยรักในครอบครัวผลิตสื่อและของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการเฝ้าระวังการเจริญเติบโตและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ข่าวรับสมัครงาน / องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 66)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้าง (ดู : 74)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 55)
 
  หนังสือสั่งการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   
สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าชุมชน
 
 
หาดไร่เลย์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วัดถ้ำเสือ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อ่าวโล๊ะซามะ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
  กระดานสนทนา
 
เรื่อง โพสโดย วันที่
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
เลขที่ ๓๖๔ ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ๘๑๑๓๐
โทรศัพท์ : ๐๗๕-๖๙๒-๒๔๖ โทรสาร : ๐๗๕-๖๙๑-๑๐๖
Copyright © 2016. www.nuakhlong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs