Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เลขที่ 364 หมู่ 6 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130 โทรศัพท์ 075-692246

 
นายหร้าเหม มามาตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
(081-895-0567)
 
ว่าที่ ร.ต.ธีระชัย กลีบแก้ว
ปลัด อบต.เหนือคลอง
(081-956-4965)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองสวัสดิการสังคม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สปสช.
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การทำหมัน สุนัขและแมว - การฉีดวัคซีนสุนัขและแมว (ดู : 36)
ขอเชิญประชาชนพื้นที่ ตำบลเหนือคลอง เข้าร่วม กิจกรรม โครงการชาวเหนือคลองร่วมใจ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี2564  (ดู : 19)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เหนือคลอง เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ดู : 40)
ประชาสัมพันธ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 17)
กระทรวงการคลังขอปรับปรุงข้อมูล โครงการ เราชนะ สำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน  (ดู : 20)
ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้ายใหม่ ประจำปี 2564 (ดู : 34)
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถดับเพลิง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 5)
เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 10)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเป่าล้างบ่อบาดาลพร้อมดึงซัมเมอร์สขึ้นตรวจสอบและติดตั้งใหม่ หมู่ที่ 2 บ้านเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพัฒน์จันทร์ หมู่ 4 บ้านท่านุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประสานมิตร หมู่ 6 บ้านนาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 32)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบอนดำ หมู่ 3 บ้านไสโป๊ะใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยคลองใหญ่ หมู่ 1 บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 21)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเต็นท์โต๊ะ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16)
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
  ประกาศราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
ประกาศวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
 
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ 64
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เหนือคลอง เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๔  (ดู : 13)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
   
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
  เลขที่ 364 หมู่ 6 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130 
โทรศัพท์ : 075-692246
โทรสาร : 075-691106
E-mail Address : nuakhlong.tumbon2558@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.nuakhlong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs