Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การบริการข้อมูล
 
  สถิติการให้บริการ
  สอบถามข้อมูล (Q&A)
  คู่มือประชาชน
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  Facebook
  E-Service
 
แผนงาน
 
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  - แผนพัฒนาท้องถิ่น
  - แผนการดำเนินงานประจำปี
  - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  - แผนอัตรากำลังสามปี
  - แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
  - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
รายงาน
 
  - รายงานการติดตามและประเมินผลแผน
  - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
  - การกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
  - รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  - รายงานการประชุมสภา
  - รายงานต่างๆ
 
บริการประชาชน
 
  บริการแหล่งท่องเที่ยวตำบลเหนือคลอง
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ศูนย์การเรียนรู้ภายในชุมชน
  ข้อมูลศาสนสถาน
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
  กองสวัสดิการสังคม
 
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการส่งเสิรมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
  นโยบายการบริหารทรัพยาการบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยาการบุคคล
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
  แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยง
เพื่อป้องกันการทุจริต
 
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การดำเนินการตามมาตรฐาน
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙
 
 
นายหร้าเหม มามาตย์
นายก อบต.เหนือคลอง
081-895-0567
ข่าวประชาสัมพันธ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง ขอขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดู : 13)
คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน  (ดู : 34)
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 26)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3)
จ้างเหมาดำเนินการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการ จำนวน ๕ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3)
ภาพกิจกรรม
 
 
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านเขาแก้ว ประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านเขาแก้ว ประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านไสโป๊ะเหนือ ประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านท่านุ่น หมู่ที่ 4 ประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ บ้านไร่ใหญ่ หมู่ที่ 1 ประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านไร่ใหญ่ หมู่ที่ 1 ประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ฟันนำ้นมเกมส์)ครั้งที่ 3 ประจำปี2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการอุดหนุนอบรมจริยธรรมตามหลักคำสอนของศาสนา ประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2563 (ช่วงเปิดภาคเรียน1/2563 )ประจำปีการศึกษา 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัยก่อนโรงเรียนเปิดเทอม ปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในปีงบประมาณ 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ซ่อมไฟส่องทางหมู่ที่ 1 บ้านไร่ใหญ่
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการตู้กับข้าว ชาวกระบี่
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
กิจกรรม:โครงการหนูน้อยท่องโลกกว้างสร้างปัญญา ประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ข่าวรับสมัครงาน / องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.เหนือคลอง (ดู : 16)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.เหนือคลอง (ดู : 22)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 99)
 
  หนังสือสั่งการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   
สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าชุมชน
 
 
หาดไร่เลย์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วัดถ้ำเสือ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อ่าวโล๊ะซามะ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
  กระดานสนทนา
 
เรื่อง โพสโดย วันที่
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
เลขที่ ๓๖๔ ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ๘๑๑๓๐
โทรศัพท์ : ๐๗๕-๖๙๒-๒๔๖ โทรสาร : ๐๗๕-๖๙๑-๑๐๖
Copyright © 2016. www.nuakhlong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs